Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων η Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

  · Οι περιλήψεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της "ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής των περιλήψεων", που θα βρείτε πιο κάτω.

  · Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση έως 500 λέξεις, κατά μέγιστο και να περιλαμβάνει τα πιο κάτω, με την σειρά που παρουσιάζονται:
    i. Τίτλος της εργασίας.
    ii. Όνομα συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία (στην ονομαστική).
    iii. Ονόματα όλων των συγγραφέων, αν είναι περισσότεροι από ένας (στην ονομαστική).
    iv. Κέντρο / Ίδρυμα κάθε συγγραφέα π.χ. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, κτλ.
    v. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κύριου συγγραφέα, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος επικοινωνίας.
  · Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί και την εγγραφή του στο Συνέδριο. Σε περίπτωση που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο όλοι οι συγγραφείς, τότε θα πρέπει να εγγραφούν ξεχωριστά όλοι τους (μπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο Φόρμα Εγγραφής).

  · Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, θα αποστέλνεται ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής.

  · Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας ή που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

  · Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στον κύριο συγγραφέα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

  · Μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των υποβληθέντων εργασιών.

  · Εφόσον κατατεθεί η εργασία, θα γίνονται δεκτές διορθώσεις μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.